Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt

 

ul. Gen. Z. W. Jankego 225/9

40-684 Katowice

+48 667 666 322 

andrzejmachowski@interia.pl

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

andrzejmachowski@interia.pl

667 666 322

Skontaktuj się z nami

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób            i mienia”, który otrzymał  brzmienie następującej treści:

„Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”

W związku z tym zmieniona została dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów   i urządzeń, podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”. Zgodnie z nową metodyką uzgadniania planów rozszerzono ją o udział w procesie uzgadniania  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego      w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW albo dyrektorowi Departamentu VII ABW  dwa  egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym”.

W ramach usługi Załącznika Antyterrorystycznego oferuję Państwu:

- opracowanie koncepcji,

- przeprowadzenie analizy ryzyka obiektu na incydenty terrorystyczne,

- opracowanie procedur ewakuacji na wypadek podłożenia bomby, samotnego strzelca, broni   masowego rażenia,

- wizytę w obiekcie,

- reprezentowanie przed ABW w celu uzgodnienia.

 

Do tej pory sporządziłem i uzgodniłem kilkanaście Załączników Antyterrorystycznych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w tym obiektów infrastruktury krytycznej.

Załącznik Antyterrorystyczny do Planu Ochrony